วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555


การออสโมซิส

จุดประสงค์
1     1. เพื่อศึกษากระบวนการออสโมซิส
2    2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออสโมซิส


อุปกรณ์และสารเคมี
อุปกรณ์
สารเคมี
1.       ไข่ดิบ
2.       หลอดกาแฟ
3.       ขวดนม หรือ ขวดแบรนด์
4.       เทียนไข
1.       น้ำวิธีทดลอง
1       1. ล้างไข่ให้สะอาดแล้วกะเทาะเปลือกทางด้านป้านโดยรอบ ระวังอย่าให้เยื่อที่ติดกับเปลือกไข่ขาด
2       2. เจาะเปลือกไข่ค้านตรงข้ามกับด้านป้าน แล้วเสียบหลอดกาแฟลงไปให้ทะลุถึงไข่แดงแต่อย่าให้ทะลุผ่านเยื่ออีด้านหนึ่ง หยดเทียนไขรอบหลอดกาแฟ เพื่อยึดหลอดกาแฟให้ติดแน่นกับเปลือกไข่โดยไม่มีรูรั่ว
3       3. ใส่น้ำในขวดแบรนด์แล้วนำไข่ข้างต้นวางไว้บนปากขวด โดยให้เยื่อเปลือกไข่แช่อยู่ในน้ำ
4       4. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลอง

ผลการทดลอง
เวลา / นาที
ความสูงของของเหลวในหลอดกาแฟ (ซม.)
5
10
20
30
60
90
-
0.5
1.2
2.1
3
4.3

สรุปผลการทดลอง
1       1. การออสโมซิสมีการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อบางๆ จากบริเวณน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อย
2       2. เยื่อหุ่มไข่ขาวทำหน้าที่เหมือนเยื่อเลือกผ่าน หรือ Semi permeable membrane
3       3. ความกว้างของเยื่อเลือกผ่านจะมีผลต่อการออสโมซิสของน้ำ
ข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะ
การเสียบหลอดกาแฟในในไข่ลึกเกินไปทำให้เห็นการออสโมซิสได้ช้า ดังนั้นควรเสียบหลอดเพียงครึ่งของความสูงเท่านั้น